Povodňové mapy slouží pojistitelům jako primární zdroj pro tarifikaci rizika povodně a záplavy na území České republiky. Členské pojišťovny ČAP využívají systém jako jeden ze zdrojů pro kalkulaci cen pojistného u majetkového pojištění.

Rizikové zóny záplav ukazují míru rizika zasažení povodní v dané lokalitě z pohledu pojistného trhu. Použití povodňových map pro jiné účely než pro účely pojištění může být zavádějící.
Informace uvedené v mapách jsou standardem ČAP, od něhož se mohou pojišťovny odchýlit v souladu s vlastní obchodní strategií.

 

Zjistit míru nebezpečí

 

Systém rizikových zón byl vyvinut v letech 2002-2003 pro potřeby členských pojišťoven ČAP a aktualizován na základě digitálního modelu terénu NEXTMap® Europe – Czech Republic firmy Intermap Technologies, Inc. Je založený na zpracování topologických vlastností terénu reprezentovaného přesným digitálním modelem a jejich statistickou kalibrací vůči vzorkům dostupných státních čar rozlivu.

Součástí nového topologicko-statistického modelu Rizikových zón záplav 2012 jsou:
- říční rizikové zóny včetně hloubek
- rizikové zóny záplav z přívalových dešťů včetně hloubek

Zmapovány jsou všechny toky s povodím minimálně 10 km ², tedy přibližně 30 000 říčních km.

Upozornění: Nezpoplatněné využití je určeno výhradně pro soukromou potřebu fyzických osob. Komerční využití i užití pro interní potřeby právnických osob je podmíněno smluvním vztahem s Intermap Technologies, s.r.o. V okamžiku, kdy klient pro určení povodňového pásma využije portál ČAP, je si plně vědom skutečnosti a bere na vědomí, že informace získané na tomto portálu mají toliko informativní, právně nezávazný charakter. Takto získané informace nemohou být následně využívány ke komerčním účelům.
Systém provozuje společnost Intermap Technologies, s.r.o.