Odborná knihovna, založená v roce 1996, obsahuje knihovní fond přes 6000 tuzemských i zahraničních odborných publikací, časopisů, skript, metodických příruček, výročních zpráv a dalších publikací souvisejících s pojišťovnictvím. Profilem fondů, vyvíjenou činností a zaměřením poskytovaných služeb má charakter odborné a speciální knihovny.

Poslání knihovny

Posláním knihovny ČAP je získávat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat odbornou literaturu zaměřenou především na oblast pojišťovnictví, a vytvářet tak specializovanou sbírku trvalé hodnoty.

  • knižní fond je dostupný uživatelům přes on-line katalog, který je průběžně aktualizován. Práce s on-line katalogem (přihlášení, registrace, vyhledávání titulů) je detailně vysvětlena v Uživatelském manuálu,
  • činnost knihovny je upravena Knihovním a výpůjčním řádem,
  • ochrana osobních údajů – knihovna se stává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, správcem osobních údajů. Osobním údajem v podmínkách knihovny jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů. Knihovna v souladu se zákonem zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem prověřuje.

Statut odborné knihovny ČAP

I. Odborná knihovna České asociace pojišťoven (dále knihovna) byla zřízena na základě usnesení prezidia České asociace pojišťoven bod 7/c ze dne 2. 9. 1996.
II. Knihovna má za účel podporovat informační a vzdělávací činnost České asociace pojišťoven. Profilem fondů, vyvíjenou činností a zaměřením poskytovaných služeb má charakter odborné a speciální knihovny. Je určena především pro zaměstnance členských pojišťoven a zaměstnance ČAP, ale i ostatním uživatelům z řad veřejnostii.
III. Posláním knihovny je získávat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat odbornou literaturu zaměřenou především na sektor pojišťovnictví a s ním související obory, a vytvářet tak specializovanou sbírku trvalé hodnoty.
IV. Knihovna je organizační součástí sekretariátu České asociace pojišťoven. Její organizační začlenění, umístění a vnitřní vybavení musí být na takové úrovni, aby bylo možné realizovat předmět činnosti knihovny.
V. Personální obsazení knihovny stanovuje výkonný ředitel ČAP.
VI. Za činnost knihovny je odpovědná recepční.